دانلود مقاله تحلیل تداخل الکترومغناطیسی در منابع تغذیه سوئیچینگ

دانلود مقاله تحلیل تداخل الکترومغناطیسی در منابع تغذیه سوئیچینگ

 

سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

 

مقاله تحلیل تداخل الکترومغناطیسی در منابع تغذیه سوئیچینگ

 

چکیده مقاله:
منابع تغذیه سوئیچینگ از جمله منابع نویز برای دیگر مدارها هستند. طراحی مدار به گونه ای که میدا نهای الکترومغناطیسی قوی ایجاد شده توسط سوئیچینگ سریع سوئیچ قدرت و نیز نویزهای هدایتی عبوری، اختلالی در عملکرد خود مبدل و نیز دیگر مدارها ایجاد نکند، در مباحث مربوط به ١EMC مطرح م یشود. تداخل ایجاد شده می تواند به صورت هدایتی یا تشعشعی باشد که در این مقاله برخی تکنیکهای مربوط به مبدل های سوئیچینگ در جلوگیری ازبروز ٢EMI با تکیه بر بخش هدایتی مورد بررسی قرار م یگیرد. در شبیه سازی های کامپیوتری انجام گرفته، کارآیی تکنیک های موثری نظیر استفاده از فیلترEMI تکنیک حذف ، پسیو و تاثیر مقاومت گیت و فرکانس سوئیچینگ برEMI در مبدل های سوئیچینگPWM نشان داده شده است. همچنین تاثیر عملی پیاده سازی چند روش در کاهشEMI بر روی یک مبدل نیم پل نوع باک بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها:
تداخل الکترومغناطیسی، سازگاری الکترومغناطیسی، منبع تغذیه سوئیچینگ ، EMC ، EMI

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله تحلیل تداخل الکترومغناطیسی در منابع تغذیه سوئیچینگ

کد COI مقاله: ICEE13_017