دانلود مقاله عملکردجبرانسازومبدل رزونانسی بهینه درسیستم انتقال انرژی بدون تماس cet

دانلود مقاله عملکردجبرانسازومبدل رزونانسی بهینه درسیستم انتقال انرژی بدون تماس cet

سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

 

مقاله عملکردجبرانسازومبدل رزونانسی بهینه درسیستم انتقال انرژی بدون تماس cet

 

چکیده مقاله:
تعدادمعدودی ازموسسات درحال تحقیق و توسعه فناوریهای انتقال انرژی برق بصورت بدون تماس هستند و دراین راه ایده ها اصول مهارتی و راه کارهایی تازه برای این فناوری مطرح کرده و به کاربرده اند پیشرفت و تحول همه این فناوری ها درنهایت به بی نیازی ازکابل بوده که حاصل آن اسایش هرچه بیشتر مصرف کنندگان خواهد بود که تلفات نیزدوچندان خواهد شد اصول انتقال بدون تماس ازترانسفورماتور سرچشمه می گیرد که دراینجا مدلسازی ترانسفورماتور با پارامتر اندوکتانس صورتمی پذیرد لذا مشخصه ی مدارهای تشدید که برای جبران سری – سری SS اندوکتانس نشتی ترانسفورماتور مورد استفاده قرار میگیرد را انالیزمیکنیم بنابراین تجزیه و تحلیل و مدلسازی ازحالت های مبدل رزونانس دریزرتشدید درتشدید و بالاتر ازفرکانس تشدید امکان پذیر است کاربرد روش کنترل شرایط سوئیچینگ صفرجریان ZCS درمبدل رزونانسی را ضمانت می کند لذا تلفات سوئیچینگ کاهش یافته ازاین رو بهره وری کل بهبود می یابد باهمه ی مزایایی که این چنین سیستم هادارد اما ازتلفات نمی توان چشم پوشی کرد برهمین اساس جبرانسازهایی شبیه سازی شده و بهینه ترین پیشنهاد میگردد نتایج حاصل را میتوان درطراحی و توسعه سیستم CET اتصال القایی مدرن حتی همراه با ترانسفورماتور قابل چرخش برای روبات ها و بازوهای مکانیکی مورد استفاده قرار داد دراین مقاله ازاوردن فرمولهای تکراری صرفنظر شده و بیشترین تمرکز برروی شبیه سازی matlab) می باشد

کلیدواژه‌ها:
مبدل رزونانسی، انتقال بدون تماس، جبرانسازی سری، سوئیچینگ نرم، جبران اندوکتانس نشتی، اتصال القایی

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله عملکردجبرانسازومبدل رزونانسی بهینه درسیستم انتقال انرژی بدون تماس cet

کد COI مقاله: ICEEE05_250