دانلود مقاله مبدل DC به DC بوست سوییچینگ نرم PWM با تکنیک اشتراک جریان

دانلود مقاله مبدل DC به DC بوست سوییچینگ نرم PWM با تکنیک اشتراک جریان

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار

 

مقاله مبدل DC به DC بوست سوییچینگ نرم PWM با تکنیک اشتراک جریان

 

چکیده مقاله:
دراین مقاله یک مبدل بوست سوییچینگ نرم PWM با تکنیک اشتراک جریان معرفی می گردد .دراین مبدل از دو سوییچ که بصورت نا همفاز عمل می کنند ودرعین حال جریان بین آنها تقسیم می شود وشرایط سوییچینگ نرم را برای یکدیگر فراهم می آورند استفاده می شود.در این مبدل سوییچ اصلی درشرایط جریان صفر ZCS روشن ودرشرایط ولتاژ صفر ZVS خاموش می شود وسوییچ کمکی در شرایط ولتاژ صفر ZVS روشن وخاموش می گردد.دراین مبدل از دیود D3 وسلف کوپل شده L4 جهتافزایش ولتاژ خروجی وجبران افت ولتاژ ناشی از سلف های کوپل شده L2 و L3 به مبدل افزوده شده است. دیود D1 تحت شرایط ولتاژ صفر ZVS روشن و تحت شرایطولتاژوجریان صفر ZVZCS خاموش می گردد.دیود کمکی D2 تحت شرایط ولتاژ صفر ZVS روشن و تحت شرایط جریان صفر ZCS خاموش می گردد.دیود D3 تحت شرایط جریان صفر ZCS روشن وتحت شرایط ولتاژ صفر ZVS خاموش می شود. بنابراین از آنجائیکه تمام المان های نیمه هادی بصورت نرم خاموش وروشن می شوندراندمان مبدل بالا است.نتایج شبیه سازی عملی درستی عملکرد مبدل را تایید می کند

کلیدواژه‌ها:
VS ، ZCS ، PWM ،سوییچینگ نرم،ولتاژ صفر،جریان صفر

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله مبدل DC به DC بوست سوییچینگ نرم PWM با تکنیک اشتراک جریان

کد COI مقاله: ELECTRICA01_076