دانلود مقاله پیشنهاد استفاده از تخمین حالت شارژ برای کنترل هوشمند شارژ باتری سیستم‌های زیرسطحی

دانلود مقاله پیشنهاد استفاده از تخمین حالت شارژ برای کنترل هوشمند شارژ باتری سیستم‌های زیرسطحی

 

سال انتشار: ۱۳۸۶

 

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

 

مقاله پیشنهاد استفاده از تخمین حالت شارژ برای کنترل هوشمند شارژ باتری سیستم‌های زیرسطحی

چکیده مقاله:

در تمام سیستم هـای زیرسـطحی بـه ویـژه زیردریـایی هـای نظـامی، بـرای بـالا بـردن ضـریب اطمینـان تـأمین نیـرو از سیستم هـای ذخیـره سـازی انـرژی همچـون بـاتری هـا اسـتفاده مـی گـردد کـه از اهمیـت ویـژه ای برخوردارنـد . از ایـن رو بــرای تصــمیم گیــری مناســب در مواقــع بحرانــی لازم اســت تــا حالــت شــارژ (SOC) بــاتری در دســترس باشــد تــا بــا مــدیریت آن بتــوان در هــر لحظــه از مقــدار انــرژی ذخیــره شــده در بــاتری مطلــع شــد و نیــز بصــورت مناســب آن را کنتــرل کــرد، تــا هــم امنیــت سرنشــینان تــأمین گــردد و هــم ســرعت شــارژ بــاتری و نیــز طــول عمــر آن افــزایش یابــد و هــم، آســیب رســیده بــه آن حــداقل شــود . در ایــن مقالــه ابتــدا مفهــوم حالــت شــارژ و ســپس تخمــین و کنتــرل آن بــه همــراه روش هــای مختلفــی کــه بــرای انجــام ایــن اعمــال اســتفاده شــده انــد و نیــز محاســن و معایــب هــر کــدام بررســی مــی گــردد و ســپس یــک روش تخمــین و کنتــرل حالــت شــارژ پیــاده ســازی مــی شــود . در انتهــا نیــز نتــایج یــک نمونــة عملی انجام شده بر روی باطری لیتیوم – یون برای تصدیق و تأیید تئوری ضمیمه می گردد .

کلیدواژه‌ها:
باتری- حالت شارژ- تخمین حالت- کنترل حالت.

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله پیشنهاد استفاده از تخمین حالت شارژ برای کنترل هوشمند شارژ باتری سیستم‌های زیرسطحی

کد COI مقاله: CUST04_087