دانلود مقاله کنترل یک منبع تغذیه سوئیچینگی توسط کنترل کننده عصبی-فازی

دانلود مقاله کنترل یک منبع تغذیه سوئیچینگی توسط کنترل کننده عصبی-فازی

سال انتشار: ۱۳۸۷
محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

 

مقاله کنترل یک منبع تغذیه سوئیچینگی توسط کنترل کننده عصبی-فازی

 

چکیده مقاله:
مبدلهای توان اثرات بسیار نامطلوبی روی سیستمهای قدرت ACمیگذارند. تمامی این اثرات م یتوانند موجب آسیب وسایل الکتریکی و الکترونیکی گردند. برای ممانعت از این اثرات نامطلوب استفاده از یکسوسازهای با کیفیت بالا که اصلا ح کننده های ضریب توان(PFC)نیز از آن دسته است، ضروری میباشد. در این مقاله یک کنترل کننده عصبی-فازی برای کنترل یک منبع تغذیه سوئیچینگی استفاده شده است. از روش کنترل جریان متوسط در کنترل کننده استفاده شده است. نتایج حاصله با نتایج کنترل کنندهPIدر شبیه ساز ی ها مقایسه شده اند. شبیه سازی ها نشان میدهند که هر دو کنترل کننده عملکرد استاتیک مشابهی دارند، اما عملکرد دینامیک کنتر ل کننده عصبی-فازی بهتر ازPIاست.

کلیدواژه‌ها:
منبع تغذیه سوئیچینگی، کنترل کننده عصبی-فازی، کنترل جریان متوسط

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله کنترل یک منبع تغذیه سوئیچینگی توسط کنترل کننده عصبی-فازی

کد COI مقاله: PSC23_221