مدار ولتمتر 0 تا 100 ولت و آمپرمتر  0 تا 10 آمپر

مدار ولتمتر 0 تا 100 ولت و آمپرمتر 0 تا 10 آمپر

 

مدار ولتمتر 0 تا 100 ولت و آمپرمتر  0 تا 10 آمپر:

 این مدار ولتاژ و شدت جریان را روی سه عدد سون سگمنت نمایش می دهد. متاسفانه یکی از مشکلات مدار رایج نبودن آی سی CA3161E می باشد.
نکته مهم: این مدار فقط می تواند یکی از حالات آمپرمتر یا ولتمتر را داشته باشد. لذا اگر می خواهید هر دو حالات را داشته باشید، باید هر دو مدار را بسازید.

 

1_www.IranSwitching.ir_.

در ضمن شما می توانید برای تغذیه از مدار زیر استفاده نمایید:

2_www.IranSwitching.ir_

 

مشخصات فنی مدار

1- اندازه گیری ولتاژ تا 100 ولت
2- اندازه گیری جریان تا 10 آمپر
3- حداکثر خطای اندازه گیری ولتاژ 100mV
4- حداکثر خطای اندازه گیری جریان 100mA

 

voltmeter_0-100V_www.IranSwitching.ir_

 

 

Ampermeter_0-10A_www.IranSwitching.ir_

 

لیست قطعات:

R1 = 680Kohms 
C1,…,C5 = 10nF
IC2,…,IC4 = CA3161E Intersil-Harris
R2,…,R6 = 1Mohms 
C2,…,C6 = 47uF 16V
IC5 = 7805R3 = 6.8Kohms
C3,C7,C10,C11 = 100nF
GR1 = 4X 1N4001
R4,…,R7 = 270 ohms
C4,…,C8 = 220nF 1%
Q1,…,Q6 = BC557
R5 = 0.1 ohms 5W
C9 = 2200uF 25V 
DS1,…,DS6 = 7Segment Display common anode
RV1,RV4 = 50Kohms trimmer 10 turns
C12 = 10uF 16V
T1 = 230VAC/6VAC 1A
RV2,RV3 = 5Kohms trimmer 10 turns
IC1,IC3 = CA3162E Intersil-Harris