نقشه لامپ های کم مصرف

نقشه لامپ های کم مصرف

 

نقشه لامپ های کم مصرف

 

Lamp1_www.IranSwitching.ir_

نقشه مداری اکثر لامپ های موجود در بازار همانند نقشه اول می باشد.
معولا در لامپ های تا 20 وات از ترانزیستور 13003 و لامپ 40 وات از ترانزیستور 13005 و لامپ های 60 وات از ترانزیستور 13007 استفاده میشود.

 

Lamp2_www.IranSwitching.ir_

 

 

 

 

Lamp3_www.IranSwitching.ir_Lamp4_www.IranSwitching.ir_

 

 

 

Lamp5_www.IranSwitching.ir_

 

 

 

Lamp6_www.IranSwitching.ir_Lamp7_www.IranSwitching.ir_

 

 

 

Lamp8_www.IranSwitching.ir_

 

 

 

Lamp9_www.IranSwitching.ir_

 

 

 

Lamp10_www.IranSwitching.ir_

 

 

 

Lamp11_www.IranSwitching.ir_

 

 

 

 

Lamp12_www.IranSwitching.ir_Lamp13_www.IranSwitching.ir_

Lamp14_www.IranSwitching.ir_Lamp14_www.IranSwitching.ir_

 

 

 

 

Lamp15_www.IranSwitching.ir_

 

 

 

 

Lamp16_www.IranSwitching.ir_

 

 

 

 

Lamp17_www.IranSwitching.ir_

Lamp19_www.IranSwitching.ir_Lamp18_www.IranSwitching.ir_

Lamp20_www.IranSwitching.ir_

Lamp21_www.IranSwitching.ir_Lamp22_www.IranSwitching.ir_

Lamp23_www.IranSwitching.ir_

 

 

 

 

Lamp26_www.IranSwitching.ir_ Lamp24_www.IranSwitching.ir_

Lamp28_www.IranSwitching.ir_Lamp27_www.IranSwitching.ir_