دانلود رایگان مقاله مبدل باك-بوست سوئیچینگ نرم PWM با تکنیک تقسیم جریان

دانلود رایگان مقاله مبدل باك-بوست سوئیچینگ نرم PWM با تکنیک تقسیم جریان

 

 

اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

آذر 91

 

مبدل باك-بوست سوئیچینگ نرم PWM با تکنیک تقسیم جریان

 

چکیده :

 در این مقاله مبدل باكبوست جدیدي از مبدل هاي سوئیچینگ نرم PWM  معرفی میشود که در آن سوئیچ اصلی ZV خاموش و روشن می شود و سوئیچ کمکی ZC روشن و ZV خاموش می شود. در این مبدل مدار کمکی در انتقال انرژي از ورودي به خروجی نیز نقش دارد. ZV روشن و ZC روشن می شود و سوئیچ کمکی دو سوئیچ به صورت نا همفاز عمل می کنند و در ضمن آنکه شرایط سوئیچینگ نرم را براي یکدیگر تامین می کنند جریان بین آنها تقسیم می شود تا توانایی مبدل براي تامین جریان هاي بالا بیشتر شود. با وجود ترانس در مدار کمکی تلفات زیادي به مدار اعمال نمی شود زیرا تعداد دور ترانس کم است. این مبدل آنالیز شده و وضعیت هاي عملکردش تشریح شده اند. مبدل با نرم افزار Pspice شبیه سازي شده است نتایج شبیه سازي آنالیز تئوري را تصدیق می کند.

 

کلید واژه- سوئیچینگ نرم، مبدل هاي قدرت با تقسیم جریان بین سوئیچ ها، مبدل هاي قدرت PWM مبدل هاي قدرت ،DC-DC

 

 

 

دانلود رایگان مقاله