دانلود مقاله یک مبدل فلای بک دو سوئیچه ZVT جدید با کاهش هارمونیکهای جریان ورودی

دانلود مقاله یک مبدل فلای بک دو سوئیچه ZVT جدید با کاهش هارمونیکهای جریان ورودی

سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

 

مقاله یک مبدل فلای بک دو سوئیچه ZVT جدید با کاهش هارمونیکهای جریان ورودی

 

چکیده مقاله:
دراین مقاله یک مبدل فلای بک دوسوئیچه باگذارولتاژ صفرZVT معرفی شده است تمام المان های قدرت تحت شرایط سوئیچینگ نرم عمل کرده و جریان ذخیره شده درسلف نشتی به خروجی منتقل میشود نتایج تئوری مبدل پیشنهادی درحالت ماندگار انالیز و بررسی شده است و برای تایید مراحل عملکردی نتایج شبیه سا زی مبدل نیز ارایه میشود اگرچه روش سوئیچینگ نرم پتانسیل کاهش EMI را دارد اما افزایش المان های پارازیتی درمبدل باعث افزایش رزنانس های ناخواسته میشود که میتواند EMI را افزایش دهد لذا برای برررسی میزان تاثیرعملکرد روش سوئیچینگ نرم ازدید هارمونیکهای جریان ورودی طیف FFT جریان ورودی براساس نتایج شبیه سازی دردومبدل فلای بک دوسوئیچه سخت و گذارولتاژ صفر مقایسه وارزیابی میشود.

کلیدواژه‌ها:
سوئیچینگ نرم، مبدل فلای بک دوسوئیچه ZVT، فلای بک دوسوئیچه سخت، هارمونیک جریان ورودی

 

 

لینک مقاله:

دانلود مقاله یک مبدل فلای بک دو سوئیچه ZVT جدید با کاهش هارمونیکهای جریان ورودی

کد COI مقاله: ICEEE05_050